LHS

Kontakt

LBS
Vítkova 439/21
Praha 8 Karlín
e-mail:
info@lb-system.cz
tel: +420 776 385 429

Vytvořte si život, jaký chcete mít…

VNITROPODNIKOVÁ MEDIACE V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ A PŘI PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH

Logo

Nejen v běžném životě, ale také v našem pracovním se setkáváme s různými problémy a konflikty. Tyto problémy mohou přerůstat do sporů v momentě, kdy se snažíme, ať už jako jedinec nebo firma, prosadit svá řešení. Vytvoření harmonického pracovního a tvůrčího prostředí je důležité nejen pro zaměstnance, ale také výhodné pro firmy. Spokojení a vyrovnaní zaměstnanci jsou firmě oddání a dosahují lepších výsledů, jako jednotlivci i jako tým.

Mediace je velmi účinná nejen při hledání řešení komunikačních bariér mezi zaměstnancem a nadřízeným, ale také v závažnějších problémových situacích ve fungování jednotlivců a týmů. Jedná např. o sexuální obtěžování, mobbing, bossing, kdy není vhodné využít personální útvar, který vždy nemusí být vnímán jako neutrální útvar. Mediátor - neutrálního odborníka Vám nabízí efektivní a kreativní řešení sporů přímo na pracovišti při zachování naprosté důvěrnosti všech získaných informací v rámci procesu mediace. Výsledkem je dohoda, která je přijatelná pro obě strany. Tento přístup je nejen rychlý a levný, ale je založen na shodě, což zvyšuje šance, že jakmile strany svůj spor vyřeší, budou schopny udržovat běžné obchodní a osobní vztahy.

Mediace Vám může pomoci vyřešit následující konfliktní situace:

V této oblasti Vám může být velmi účinnou pomocí také facilitátor. Facilitace je způsob řešení problémů jednáním za přítomnosti nezávislého odborníka – facilitátora, na procesy řešení problémů, rozhodování a skupinové komunikace. Lze ji využít při organizaci pravidelných i mimořádných porad a vícestranných jednání, nebo při skupinových jednání s institucemi státní a obecní správy, se zájmovými skupinami a obchodními partnery. Facilitátor se zaměřuje zejména na odstraňování bariér a překážek v komunikaci uvnitř týmu, zvyšuje motivaci a spolupráci v týmu, rozvíjí potenciál a fungování jednotlivců uvnitř týmu, a tím tak zvyšuje efektivitu práce na Vašem pracovišti.

Přicházíme s revoluční myšlenkou spojení homeopatie a mediace.

Homeopatie dokáže nejen odstranit vnitřní bloky naší vitální síly, jež mohou způsobit různá onemocnění jedince , ale posílí jedince i „zevnitř“ a tím upevní jeho zdraví. Jen zdravý a svobodný člověk činí svobodná rozhodnutí a vytváří si život jaký chce mít.

Takto vyrovnaní a vnitřně uvolnění účastníci mediace, dosáhnou rychle takové konsenzuální dohody, která bude pro všechny přínosná a zohlední dobré vztahy a vytvoří harmonické pracovní prostředí.